novinky v hledani zamestnani

Община Аксаково в бенефициент по проект «Твоето бъдеще е в твоите ръце» договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0006-C01 процедура BG05M9OP001-1.002 – «Активни», Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».

Проектът се осъществява в партньорство с:

  • Сдружение "Форум гражданско общество"
  • "Агенда" ООД
  • "Виктория - Петранка Митрева" ET
  • "ЕВРИКА 3М" ЕООД