Договор

Проект "Твоето бъдеще е в твоите ръце" се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.002-0006-C01, процедура BG05M9OP001-1.002 – "Активни", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Обща цел

Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта на територията на община Аксаково.

Специфични цели

Информиране и мотивиране на идентифицираните младежи за повишаване на образованието и професионална реализация;

Активиране на идентифицираните младежи към устойчиво интегриране на пазара на труда, чрез предоставяне на възможности за трудова заетост.

Целеви групи

Младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта на територията на община Аксаково.

Дейности по проекта

 1. Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда;
 2. Предоставяне на мотивационно обучение за активно търсене на работа;
 3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация;
 4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца;
 5. Дейности по информация и публичност;
 6. Организация и управление на проекта.

Очаквани резултати

 1. Идентифицирани на не по-малко от 80 лица от целевата група, които до момента не са били обект на въздействие по програма „Активиране на неактивни лица“;
 2. Обучени и мотивирани минимум 60 лица от целевата група;
 3. Проведени 6 вида обучения за придобиване на професионална квалификация за минимум 60 лица;
 4. Обучени и придобили професионална квалификация минимум 60 лица от целевата група;
 5. Осигурена субсидирана заетост на минимум 50 лица за 6 месеца.

Какво ни мотивира да подготвим и да кандидатсваме с този проект

Според данни от последното Преброяване 2011 г. младежите на възраст между 15 и 29 години на територията на община Аксаково са 3666. През последните години се наблюдава тенденция за прекъсване на образованието във все по-ранна възраст, което води до неграмотност, невъзможност за намиране на работа и социална изолация. Голяма част от младежите, които притежават образование не знаят по какъв начин да търсят работа, как да се квалифицират, как до преминат към активно поведение в търсене на работа и повишаване на образованието. Нивото на младежка безработица е високо и съвпада с нивото на общата безработица за общината, което говори че макар и регистрирали се нивото на образование е недостатъчно и начина на търсене на работа е неуспешен. В рамките на проекта ще бъде проведена информационна кампания, организирана младежка трудова борса, създаден сайт „Младежка трудова борса-община Аксаково“ за идентифициране и насърчаване към активно поведение за устойчиво интегриране към пазара на труда или повишаване на образованието на минимум 80 младежи от целевата група. Възможност за мотивационно и професионално обучение ще получат 60 младежи, а на минимум 50 от тях ще бъде предоставена субсидирана заетост. Община Аксаково в рамките на проект с договор «Твоето бъдеще е в твоите ръце» договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0006-С01 ще идентифицирани младежи на територията на община Аксаково, които за период от минимум 4 месеца преди включването са били извън заетост, извън образователната система, и не са били регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца. На идентифицираните младежи ще се предостави възможност да се включат в мотивационни обучение, в обучение по придобиване на професионална квалификация по следните специалности:

 • Наименование и код на професията, и код на специалността: "Работник в озеленяването”,код 622030 - “Озеленяване и цветарство”, код 6220301- първа степен на професионална квалификация;
 • Наименование и код на професията, и код на специалността: "Помощник в строителството", код 582080 - „Основни и довършителни работи“, код 5820801 - първа степен на професионална квалификация;
 • Наименование и код на професията, и код на специалността: „Строител", код 582030, „Мазилки и шпакловки“, код 5820305 – втора степен на професионална квалификация;
 • Наименование и код на професията, и код на специалността: "Озеленител”,код 622020 - “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202- втора степен на професионална квалификация;
 • Наименование и код на професията, и код на специалността: „Сътрудник в социални дейности“, код 762020, “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202 – трета степен на професионална квалификация;
 • Наименование и код на професията, и код на специалността: "Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090 „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”, код 8110902 – първа степен на професионална квалификация.
При провеждане на мотивационните и квалификационни обучения се осигуряват средства за стипендии в размер на 10 лева за всеки присъствен учебен ден в населеното място и в размер на 15 лева за всеки присъствен учебен ден извън населеното място.

Ако искате да се включите в проекта към момента на кандидатстване е необходимо

 1. Да попадате в една от следните групи:
  • Да сте лице между 15 и 29 години;
  • Да не учите за период от минимум четири месеца;
  • Да не работите за период от минимум четири месеца;
  • Да не сте регистрирани в Бюрото по труда през предходните 12 месеца;
 2. Да попълнете анкетна карта, приложена към настоящата брошура и да я предадете на „младежкия медиатор“ или кмета на вашето населено място или упълномощено от него лице.
 3. Ние ще се свържем с ВАС

Телефон, на който може да се обръщате за допълнителна информация: 0895521199;
Web-site: www.go2job.org
Анкетни карти ще бъдат приемани в кметствата по населените места
За младежите от гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58 б, Център за услуги и информация на гражданите
Срок за кандидатстване: 30.09. 2016 г.