Настоящият наръчник „Моето ново работно място“ е разработен и отпечатан по Процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“, проект „Твоето бъдеще е в твоите ръце “BG05M9OP001-1.002-0006 с бенефициент Община Аксаково. Той има за цел да помогне на младите хора от община Аксаково да се реализират успешно на пазара на труда, да започнат свой собствен бизнес и успешно по този начин да се интегрират в обществото чрез своите умения. Екипът по проекта и партньорите ще бъдат винаги на разположение и чрез своя капацитет ще могат да оказват помощ на всички представители на целевата група по проекта. Помощ, която ще им съдейства те да се реализират успешно на пазара на труда, да открият нови възможности и това да допринесе за техния по-висок жизнен стандарт.

Наръчник: свали файла