Контакти

novinky v hledani zamestnani

За информация и включване в проекта:

Телефон, на който може да се обръщате за допълнителна информация: 0895-521-199;

Анкетни карти ще бъдат приемани в кметствата по населените места, За младежите от гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58 б, Център за услуги и информация на гражданите

Информация за връзка с Бенефициента по проекта Община Аксаково:

Данни за кореспонденция:
Община Аксаково
гр. Аксаково, 9154,
ул. “Г. Петлешев” № 58 б

Email: aksakovo@mail.orbitel.bg

Телефонна централа за връзка с администрацията
Тел. +359 52 / 76 20 66
Факс +359 52 / 76 32 93

тел.: +359 52/ 76 20 40
факс: +359 52/ 76 32 93

Руска Илиева – Заместник-кмет на Община Аксаково
тел. : +359 52 916913

инж.Красимира Дянкова – Заместник-кмет на Община Аксаково
тел.: +359 52 762066 - вътрешен 128

Надка Симеонова - Секретар на Община Аксаково
тел.: +359 52 76 20 95

Главен архитект - арх. Станимир Бурназов
тел.:+359 52 762066 - вътрешен 146

Дирекция „Пожарна безопасност, защита на населението, транспорт, обществен ред и контрол и ЗЗКИ”
Директор на дирекция – Стоимен Крумков
тел.: +359 52 762066 - вътрешен 147

Дирекция „Финансови счетоводни и хуманитарни дейности”
Директор на дирекция – Атанаска Цачева
тел: +359 52 914294

Отдел "Местни данъци и такси"
Началник на отдел - Десислава Стоянова
тел.: +359 52 762066 - вътрешен 140 и 141
тел.: +359 52 762043
тел.: +359 52 995226

Дирекция „Устройство на територията”
Директор на дирекция - инж. Мария Димитрова
тел. +359 52 / 76 20 66
тел.: +359 52 995826
e-mail: ut@aksakovo.net

Дирекция ”Строителен контрол”
Директор на дирекция - инж. Даниела Колева
тел.: +359 52762066 вътрешен 139

Дирекция ”Общинска собственост и стопанство”
Директор на дирекция - Атанас Гьошев
тел.: +359 52 917996

Дирекция „Инвестиционна политика, екология, програми и проекти”
Директор на дирекция - Гергана Иванова
тел.:+359 52 762066

Екология - тел.: +359 52 917335