На 30 септември 2016 г. в гр. Аксаково се проведе първата младежка трудова борса – община Аксаково с цел директен контакт между търсещите работа лица и работодателите. Лицата, участващи в борсите, получиха информация по въпроси относно условията на работа и заплащане на конкретните работни места, бяха създадени условия за директно договаряне между работодателите и желаещи да търсят работа, насърчи се предлагането на труд на лица, без регистрация в бюрата по труда. В рамките на организираната борса се оказа помощ и насочване на професионална област, квалификация и адаптиране към ново работно място, организирано със съдействието на работодателите, участващи в трудовата борса. В трудовата борса се включиха представители на следните работодатели „Братя Стефанови и Синове“ ООД, „Деймос Корект“ ООД, „Технокар“ ЕООД, „ММ Сервиз“ ЕООД, „Бул ит Глас“ ООД, „Стойкови Универс“ ООД, „Коник“ ООД. Участието на заинтересованите младежи бе ограничено, въпреки предоставената информация за нейното провеждане на публична места, социалните мрежи, Бюрото по труда. Работодателите споделиха, че провеждането на подобни инициативи е крайно необходимо за осъществяването на контакти между работодатели, младежи и община. От своя страна община Аксаково представена от Светлана Добрева- председател на общински съвет Аксаково, г-жа Руска Илиева – заместник-кмет на община Аксаково изказаха своята благодарност на представители на бизнеса за тяхното участие в инициативата и подкрепата на проектните дейности.