Управление и структура на Агенцията по заетостта

Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта, като изпълнява функции, свързани със защитата на пазара на труда, професионалното ориентиране, обучението на възрастни и извършването на посреднически услуги по заетостта.

Управление на АЗ

Агенцията по заетостта се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

В своята дейност изпълнителният директор на Агенцията по заетостта се подпомага от Съвет към изпълнителния директор, състоящ се от по двама представители на национално представeните организации на работодателите и на работниците и служителите.

В дейността си изпълнителният директор се подпомага и от двама заместник изпълнителни директори.

Административното ръководство на Агенцията се осъществява от главен секретар.

Структура на АЗ

На пряко подчинение на изпълнителния директор са служителят по сигурността на информацията и финансовите контрольори.

Администрацията на Агенцията по заетостта на централно ниво е организирана в 9 дирекции, структурирани в обща администрация и специализирана администрация и дирекция “Вътрешен одит”, която е на пряко подчинение на изпълнителния директор. Две от дирекциите в специализираната администрация са със статут на главна дирекция.

Дирекциите “Регионална служба по заетостта” и ”Бюро по труда” са териториални поделения на Агенцията по заетостта към Главна дирекция “Услуги по заетостта”.

С цел да се улесни обслужването на търсещите работа лица и работодателите към по-голяма част от дирекциите “Бюро по труда” са разкрити 146 филиала и 548 изнесени работни места.

Основни функции на Агенцията по заетостта:

  1. Регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа
  2. Посреднически услуги за осигуряване на заетост
  3. Съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни за общината и държавата дейности
  4. Участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда
  5. Изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси)
  6. Защита и запазване на заетостта
  7. Организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица
  8. Посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България
  9. Анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.


Контакти с Агенция по заетостта в град Варна:
Адрес: Варна 9000, ул. "Шипка" № 10
Телефон за информация: 052/612 836
Работно време: 9.00 - 12.30; 13.00 - 17.30
Email: drszvarna@mbox.contact.bg


Контакти с Агенция по заетостта в град Аксаково:
Адрес: Аксаково 9154, ул. "Георги Петлешев" 58A, ет.1
Телефон за информация: 052/762 022
Работно време: 8.30 - 17.00
Email: fl-aksakovo@mbox.contact.bg